Uppförandekod för leverantörer

ChargePoint har infört RBA:s (Responsible Business Alliance) uppförandekod som uppförandekod. Den gäller för alla leverantörer i vår leveranskedja. ChargePoint har infört RBA:s uppförandekod på grund av dess standarder för ansvarsfull tillverkning.

RBA:s uppförandekod är ett dokument som utvecklas. Det innehåller feedback från branschdeltagare, leverantörer och kunder. Det går att hämta det på flera olika språk från RBA:s webbplats.

ChargePoint förväntar sig att dess leverantörer följer RBA:s uppförandekod, som innehåller bestämmelser om ansvarsfullt uppförande när det gäller arbete, hälsa och säkerhet, miljö och etik.

Översikt över uppförandekoden

Arbete

 • Självvald anställning
 • Unga arbetstagare
 • Arbetstider
 • Löner och förmåner
 • Human behandling
 • Icke-diskriminering/icke-trakasserier
 • Fackföreningsfrihet

Hälsa och säkerhet

 • Arbetssäkerhet
 • Beredskap för nödsituationer
 • Arbetsskador och -sjukdom
 • Industriell hygien
 • Fysiskt krävande arbete
 • Maskinsäkerhet
 • Sanitet, livsmedel och boende
 • Information om hälsa och säkerhet

Miljö

 • Miljötillstånd och -rapportering
 • Förebyggande av föroreningar och minskning av resursanvändning
 • Farliga ämnen
 • Fast avfall
 • Luftutsläpp
 • Materialbegränsningar
 • Vattenhantering
 • Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser

Etik

 • Verksamhetsintegritet
 • Inga olämpliga fördelar
 • Utlämnande av information
 • Immateriella rättigheter
 • Rättvis affärsverksamhet, reklam och konkurrens
 • Identitetsskydd och icke-vedergällning
 • Ansvarsfulla inköp av mineraler
 • Integritet

Hanteringssystem

 • Företagsåtagande
 • Ledningens ansvar
 • Juridiska krav och kundkrav
 • Riskbedömning och -hantering
 • Förbättringsmål
 • Utbildning
 • Kommunikation
 • Feedback, deltagande och klagomål från arbetstagare
 • Granskningar och bedömningar
 • Process för korrigerande åtgärder
 • Dokumentation
 • Leverantörsansvar